Thứ tư, 14/07/2010 7:11

Nguyệt Mai

Bài Nguyệt mai – một bài cổ thi có trên chiếc dĩa trà sứ men đồ men lam Huế

梅花得月更添神
月裏梅花色愈眞
桂殿瓏玲花弄 映
花枝颻鋭月侵人
梅花迷離月底花侵玉
寂寞.花間月絕塵
我 愛 梅花兼愛月
一 ”梅花一月兩皆春

“Mai hoa đắc nguyệt cánh thiêm thần
Nguyệt lý mai hoa sắc dũ chân
Quế điện lung linh hoa lộng ảnh
Hoa chi diêu duệ nguyệt xâm nhân
Mê ly nguyệt để hoa xâm ngọc
Tịch mịch hoa gian nguyệt tuyệt trần
Ngã ái mai hoa kiêm ái nguyệt
Nhất mai nhất nguyệt lưỡng giai xuân

Sưu tầm