Thứ sáu, 05/04/2013 8:12

Niệm Phật Chữa Khỏi Ung Thư - Phim Tài Liệu Truyền Hình

Bệnh tật đeo theo để khổ đời
Con người vì bệnh phải mòn hơi
Bệnh xui quân tử không tròn chí
Bệnh khiến nam nhi phải lỡ thời
Bệnh chuyển trần gian thành địa ngục
Bệnh mờ non nước áng mây trời
Phải chăng không bệnh là hy hữu?
Nên mộng xuân hồng phải tả tơi!

---
Nguyện đem tất cả công đức này hối hướng trang nghiêm cảnh Tây phương Tịnh độ để sau khi xả báo thân, con và tất cả chúng sanh đều được vãng sanh vào đất Phật.

A Di Đà Phật